Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Noelco's kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. I de installationslösningar och tjänster som vi erbjuder, ska vi uppfylla både kundens och samhällets miljökrav. Kraven och därmed också Noelco utvecklas fortlöpande med minskad energiförbrukning och miljöbelastning som mål.


Kvalitet

Inom Noelco har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett starkt förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

Kvalitetspolicy

 • Kvalitet är att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar och gärna överträffar våra kunders förväntningar.
 • Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla hela verksamheten genom stort engagemang och hög kompetens.
 • Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans.
 • Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.
 • Kvalitet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Miljö

Inom Noelco har vi som mål att medarbetarna vara medvetna och i högsta grad delaktiga i att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Noelco möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Miljöpolicy

Detta uppnår vi genom att:

 • Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.
 • Följa våra kunders och samhällets miljökrav.
 • Kontinuerligt ta del av ny forskning och utveckling inom miljöområdet.

Noelco har rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera vilka miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet. De mest betydande miljöaspekterna för vår del finns inom följande områden:

 • Energiförbrukning i installationer vi utför.
 • Transporter.
 • Avfall, både i form av demonterat material och i form av emballage för nytt material.

Ett av Noelco´s övergripande mål är att minska förbrukningen av fossila bränslen för egna fordon.


Arbetsmiljö

Inom Noelco har samtliga medarbetare ansvar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. En god arbetsmiljö innebär större engagemang och ökad trivsel. På Noelco ska alla lämna arbetet i det skick man kom, målet är kristallklart, att helt undvika olyckor och förslitningsskador.

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en del av företagets övriga verksamhet och följa gällande lagar och regler.
 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks.
 • Medarbetare på alla nivåer skall ha den kompetens och de befogenheter som krävs för att kunna arbeta med en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.

Enkla eltips för hemmet...

 • 1

  När det åskar...

  Du kan själv enkelt skydda dina apparater och dig själv mot åska, läs mer här.

 • 2

  Har du rätt säkring?

  Säkringar fyller flera funktioner och det är viktigt att man har rätt säkring installerad.

 • 3

  Belysning är mer än bara ljuskällan

  Bra belysning kan förändra ett helt rum. Lär dig mer om belysning här.

Läs mer...

Välkända varumärken

Välkända varumärken

NOELCO arbetar enbart med välkända och etablerade varumärken som delar våra värderingar om säkerhet och kvalitet genom hela kedjan. Från tillverkning till färdig installation.

Vi tänker på miljön

Vi tänker på miljön

Noelco har som mål att vara medvetna och i högsta grad delaktiga i att minska företagets och kunders miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Noelco möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer...

NOELCO AB . ÅKERBYVÄGEN 278 . 187 38 TÄBY . 070-5791152